ติวสอบ single license ช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมตัวสอบ

สำหรับผู้ที่กำลังสนใจจะทำงานในสาย การเงิน การลงทุนตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินต่างๆ น่าจะต้องรู้จัก single license หรือ ภาษาทางการ คือหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ซึ่งหน้าที่และตำแหน่งงานในธุรกิจหลักทรัพย์มีลักษณะที่หลากหลาย มีความมั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับที่น่าพอใจ ครอบคลุมตั้งแต่วิชาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้และจรรยาบรรณในการทำงานควบคู่กันไปจนถึงตำแหน่งทั่วไป เช่น นักบัญชี เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

หนังสือที่ใช้อ่านในการสอบ single license

1. ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์
2. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าทีติดต่อกับผู้ลงทุน

ถ้าต้องการแนะนำหรือขาย ตราสารทุน (หุ้น) ตราสารหนี้ (หุ้นกู้ พันธบัตร) และ กองทุนรวม สามารถสอบ ข้อสอบที่เรียกว่า Paper 1 (ตราสารทุน ตราสารหนี้ และ กองทุนรวม) ถ้าผ่าน สามารถขึ้นทะเบียนได้ เป็น ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
ถ้าต้องการ ขาย ตราสารอนุพันธ์ (Futures, Options) ด้วย จะต้องสอบ Paper 14 ซึ่งเรียกว่า หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านหลักทรัพย์ ด้านตราสารหนี้ ด้านกองทุน ด้านตราสารทุน)
เมื่อสอบ Paper 14 ได้แล้ว นำไปรวมกับ Paper 1 เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม และ ตราสารอนุพันธ์)

การเตรียมตัวสอบ single license ต้องทำอย่างไร

สอบ single license ขึ้นอยู่กับพื้นฐานและข้อจำกัดของแต่ละคน เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างกว้าง บางคนสามารถไปซื้อหนังสือมาอ่านเองได้ แต่หลายๆคนก็จะเผชิญกับความยากลำบาก เนื่องจากไม่แน่ใจว่าต้องให้ความสำคัญกับส่วนไหนเป็นพิเศษ และเนื้อหาบางส่วนก็จะยากต่อการทำความเข้าใจด้วยตนเอง
การเรียนเพิ่มเติม หรือ ติวสอบ single license โดยสถาบันที่เปิดอบรมหรือผู้ที่มีประสบการณ์ จะช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมตัวสอบได้และทำให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

single license เสมือนเป็นก้าวแรกหรือใบเบิกทางในการทำงานด้านการเงิน

สำหรับผู้ที่กำลังสนใจจะทำงานในสาย การเงิน การลงทุนตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินต่างๆ น่าจะต้องรู้จัก single license ผู้ที่ติวสอบ single license นี้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น ในเรื่องกลไกตลาดการเงิน และหลักการลงทุน รวมถึงตราสาร และ การประเมินมูลค่า รวมถึงความรู้ด้านแนวทางการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ โดยวิทยากรมืออาชีพ ที่จะทำให้เรื่องการเงิน การลงทุนไม่ยากอย่างที่คิด

– มีความรู้เข้าใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จะครอบคลุมทั้ง ตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุน และกฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ จึงทำให้ผู้ที่มี single licenseสามารถนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับการลงทุนได้อย่างถูกต้อง
– เพิ่มโอกาสการได้งาน
สำหรับนักศึกษา หรือ ผู้ที่ต้องการสมัครงาน ในสายการเงิน ธนาคาร หรือตัวแทนประกันชีวิต หากมี single license แล้ว จะมีโอกาสในการได้งานมากยิ่งขึ้น เพราะหลายๆบริษัทในขณะนี้ กำลังต้องการผู้ที่มี single license เข้ามาทำงานกับบริษัทของตน
– เพิ่มโอกาสในการทำงาน และทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
การที่เรามี single license นั้น เราจะสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้มากขึ้น เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุน ประกันชีวิตควบการลงทุน ฯลฯ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสและจะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการทำงานเต็มตัว หรือหารายได้เสริม
– ต่อยอดความก้าวหน้าขั้นต่อๆไป
single license เปรียบเสมือนเป็นก้าวแรกหรือใบเบิกทางในการทำงานด้านการเงิน ดังนั้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำพาไปสู่การต่อยอดไปยังใบอนุญาตหรือหลักสูตรทางการเงินอื่นๆต่อไป เช่น ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า , หลักสูตรนักวางแผนการเงิน , Certified Investment and Securities Analyst (CISA) , Chartered Financial Analysts (CFA) เป็นต้น ซึ่งทำให้เรามีความก้าวหน้าในสายงานมากยิ่งขึ้น