ติวสอบ single license ช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมตัวสอบ

สำหรับผู้ที่กำลังสนใจจะทำงานในสาย การเงิน การลงทุนตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินต่างๆ น่าจะต้องรู้จัก single license หรือ ภาษาทางการ คือหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ซึ่งหน้าที่และตำแหน่งงานในธุรกิจหลักทรัพย์มีลักษณะที่หลากหลาย มีความมั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับที่น่าพอใจ ครอบคลุมตั้งแต่วิชาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้และจรรยาบรรณในการทำงานควบคู่กันไปจนถึงตำแหน่งทั่วไป เช่น นักบัญชี เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

หนังสือที่ใช้อ่านในการสอบ single license

1. ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์
2. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าทีติดต่อกับผู้ลงทุน

ถ้าต้องการแนะนำหรือขาย ตราสารทุน (หุ้น) ตราสารหนี้ (หุ้นกู้ พันธบัตร) และ กองทุนรวม สามารถสอบ ข้อสอบที่เรียกว่า Paper 1 (ตราสารทุน ตราสารหนี้ และ กองทุนรวม) ถ้าผ่าน สามารถขึ้นทะเบียนได้ เป็น ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
ถ้าต้องการ ขาย ตราสารอนุพันธ์ (Futures, Options) ด้วย จะต้องสอบ Paper 14 ซึ่งเรียกว่า หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านหลักทรัพย์ ด้านตราสารหนี้ ด้านกองทุน ด้านตราสารทุน)
เมื่อสอบ Paper 14 ได้แล้ว นำไปรวมกับ Paper 1 เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม และ ตราสารอนุพันธ์)

การเตรียมตัวสอบ single license ต้องทำอย่างไร

สอบ single license ขึ้นอยู่กับพื้นฐานและข้อจำกัดของแต่ละคน เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างกว้าง บางคนสามารถไปซื้อหนังสือมาอ่านเองได้ แต่หลายๆคนก็จะเผชิญกับความยากลำบาก เนื่องจากไม่แน่ใจว่าต้องให้ความสำคัญกับส่วนไหนเป็นพิเศษ และเนื้อหาบางส่วนก็จะยากต่อการทำความเข้าใจด้วยตนเอง
การเรียนเพิ่มเติม หรือ ติวสอบ single license โดยสถาบันที่เปิดอบรมหรือผู้ที่มีประสบการณ์ จะช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมตัวสอบได้และทำให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น